Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

I. Eesmärk

1.1. Vastutava töötlejana väärtustab AS A&P Mets (registrikood 10321314, edaspidi Ettevõte) Teie privaatsust ja teeb temalt kõik mõistlikult oodatava isikuandmete kaitseks. Käesolevates andmekaitsetingimustes (edaspidi Privaatsuspoliitika) kirjeldatakse, kuidas Ettevõte töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid.
1.2. Privaatsuspoliitika selgitab mh põhimõtteid, millele tuginedes töötleb Ettevõte isikuandmeid ja millised on Teie peamised õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
1.3. Privaatsuspoliitika kehtib kõigi füüsiliste isikute (edaspidi Klient) suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja/või veebilehte, sõlmivad Ettevõttega mistahes lepingu, peavad Ettevõttega lepingueelseid läbirääkimisi, esitavad Ettevõttele päringuid või kellega on Ettevõttel muu suhtlus.
1.4. Ettevõte lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, edaspidi IKÜM), Eesti Vabariigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (edaspidi IKS) ja muudest kohalduvatest õigusaktidest.
1.5. Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades Ettevõtte veebilehte, kasutades Ettevõtte teenuseid, sõlmides Ettevõttega mistahes lepinguid, pidades Ettevõttega lepingueelseid läbirääkimisi või kontakteerudes Ettevõttega, kohaldatakse Teie suhtes Privaatsuspoliitikas sätestatut.

II. Kogutavad isikuandmed ja nende töötlemise eesmärgid

2.1. Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida Ettevõte töötleb Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud eesmärkide raames.
2.2. Ettevõte töötleb järgmisi isikuandmeid:
2.2.1. Identifitseerimisanded – Kliendi nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed;
2.2.2. Kontaktandmed – e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress;
2.2.3. Kliendi kinnisasja andmed;
2.2.4. Tehingu andmed – andmed lepinguga seotud tahteavalduste, tehingu sisu, arvete ja makseinfo kohta, samuti lepingu täitmise andmed;
2.2.5. muud andmed, mida Ettevõte võib või peab mõistlikus ulatuses ja vajalikus mahus Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud eesmärkide raames töötlema.
2.3. Üldjuhul kogub Ettevõte isikuandmed Kliendilt endalt. Teatud erandlikel juhtudel võib Ettevõte isikuandmeid koguda ka avalikult kättesaadavatest allikatest. Näiteks võib Ettevõte koguda andmeid põhjendatud juhtudel kinnistusraamatust.
2.4. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:
2.4.1. Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
2.4.2. Kliendile teenuste osutamisega või lepingute sõlmimisega vajalike kohustuste täitmiseks, tegevuste sooritamiseks ja nõustamiseks;
2.4.3. lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks või lepingueelse info vahetamiseks;
2.4.4. teenuste osutamise, lepingute sõlmimise ja majandustegevusega seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (sh teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks);
2.4.5. klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks;
2.4.6. arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
2.4.7. Ettevõtte majandustegevuseks hädavajalike tegevuste läbiviimiseks (näiteks kontakteerumine naaberkinnisasja omanikuga seoses tööde teostamisega Ettevõtte kinnisasjal, omandatava kinnisasja või raieõiguse juurdepääsude kindlaks tegemine jms);
2.4.8. Ettevõtte õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh isikuandmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;
2.4.9. Kliendiga kontakteerumiseks ja Kliendi päringutele vastamiseks.

III. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

3.1. Isikuandmete töötlemise aluseks on tavapäraselt Kliendiga sõlmitud leping, Kliendi nõusolek, seadusest tulenev kohustus või Ettevõtte õigustatud huvi, mis kaalub üle Kliendi huvid ning põhiõigused ja -vabadused.
3.2. Ettevõte tegeleb metsamajandamisega ja osutab ka vastavaid teenuseid. Ettevõte töötleb isikuandmeid peamiselt kinnisasjade võõrandamistehingute, raieõiguse võõrandamistehingute või muude metsamajandamise teenuste lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Töötlemise õiguslik alus on IKÜM artikkel 6 lg 1 p b. Samuti võib Ettevõte isikuandmeid töödelda võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Lepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks isikuandmete edastamine on lepingu sõlmimiseks vajalik nõue. Ilma küsitud isikuandmeid edastamata ei ole Ettevõttel võimalik Teiega lepinguid sõlmida.
3.3. Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks, kui Te olete andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks (IKÜM artikli 6 lg 1 p a). Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
3.4. Ettevõte võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta.
3.5. Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (IKÜM artikli 6 lg 1 p c). Kohustused tulenevad näiteks raamatupidamisseadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on Ettevõttel maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile või juriidilistele nõustajatele.
3.6. Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt Ettevõtte õigustatud huvist (IKÜM artikli 6 lg 1 p f), sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine) huvides. Näiteks on Ettevõttel õigustatud huvi säilitada kõiki tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti on Ettevõttel õigustatud huvi kontakteeruda naaberkinnisasja omanikuga seoses tööde teostamisega Ettevõtte kinnisasjal. Ettevõte võib õigustatud huvi alusel andmeid koguda ka olemasoleva/omandatava kinnisasja või raieõigusega piirnevate kinnisasjade ning nende omanike kohta, sh teha kindlaks võimalikud juurdepääsuteed kinnistule.
3.7. Ettevõte töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

IV. Isikuandmete säilitamine

4.1. Ettevõttel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Ettevõte ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik Ettevõtte kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
4.2. Ettevõte käsitleb kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena. Ettevõte tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil.
4.3. Ettevõte tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh IKÜM-le ja IKS-le. Isikuandmete kaitse on Ettevõtte igapäeva majandustegevuses täiendavalt reguleeritud ka Ettevõtte sisemiste turvareeglitega.
4.4. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, rakendab Ettevõte ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
4.5. Üldjuhul säilitab Ettevõte Teie isikuandmeid 5 aastat viimasest lepingu täitmist puudutavast tähtajast. Ettevõte võib säilitada isikuandmeid 10 aastat viimasest lepingu täitmist puudutavast tähtajast, kui esineb põhjendatud kahtlus kohustuste tahtliku rikkumise kohta. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat. Juhul, kui Ettevõte edastab isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt notarid, kohtud, pangad, Keskkonnaamet, Maksu- ja Tolliamet jms), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.
4.6. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on Ettevõtte õigustatud huvi ja Te avaldate, et ei soovi oma isikuandmete kasutamist ja säilitamist, kustutab Ettevõte kogutud isikuandmed taotluse saamisest. Kui teatud isikuandmeid on vajalik siiski säilitada õigusvaidluste pidamiseks, näiteks kohtu kaudu juurdepääsu taotlemiseks, informeerib Ettevõte Teid sellest eraldi.

V. Kliendi õigused

5.1. Kliendil on seaduses sätestatud juhtudel mh õigus:
5.1.1. õigus taotleda Ettevõttelt juurdepääsu Klienti puudutavatele isikuandmetele;
5.1.2. saada Ettevõttelt teavet Kliendi andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
5.1.3. nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist;
5.1.4. piirata isikuandmete töötlemist;
5.1.5. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
5.1.6. esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee) või pöörduda kohtusse;
5.2. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek, siis lisaks Privaatsuspoliitika p s 4.1. nimetatule, on Kliendil õigus antud nõusolek igal ajal sõltumata põhjusest tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevalt nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine mõjutab ainult nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmetega seonduvaid toiminguid (nt kliendipäringu alusel pakkumise saatmine). Vaatamata nõusoleku tagasivõtmisele on Ettevõttel õigus jätkuvalt töödelda Kliendi isikuandmeid, mille töötlemiseks kohaldub muu õiguslik alus, näiteks kui andmed on vajalikud Kliendi vastu õigusnõude esitamiseks või kui Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks.
5.3. Privaatsuspoliitika p-des 5.1 ja 5.2 nimetatud õiguste teostamiseks tuleb Kliendil esitada sellekohane kirjalikus vormis (kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm TsÜS § 80 mõttes) teade Ettevõtte e-postile lemeks@lemeks.ee.

VI. Muudatused

6.1. Ettevõttel on õigus muuta, täiendada või täpsustada Privaatsuspoliitikat, teavitades sellest Ettevõtte veebilehe www.apmets.ee kaudu ja avaldades samas ka uue Privaatsuspoliitika.
6.2. Kõigi Privaatsuspoliitika, andmetöötluse ja Kliendi õiguste kohta tekkivate küsimuste korral palub Ettevõte teha päringu e-postile lemeks@lemeks.ee. Postiga on võimalik päringud saata aadressile Näituse tn 25, Tartu 50409.
6.3. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 21.06.2023.